Informacje na temat DD „Senior-WIGOR” w Złotowie

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

  1. Panny Marii 11, 77-400 Złotów

tel. 731 162 606

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 124.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 września 2015 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie oraz prowadzenie dziennego Domu Pobytu Senior-WIGOR w Złotowie” wyłoniono operatora Fundację CIS – Chcemy Integracji Społecznej (termin realizacji zadania od 1.10.2015 do 31.12 2015 r.). Dzienny Dom „Senior-WIGOR” został utworzony w Złotowie przy ul. Panny Marii 11 (w byłych salkach katechetycznych przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie).

 

W wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Gmina Miasto Złotów powierza realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Złotowie”. W ramach powyższej formuły operatorem Dziennego Domu Senior-WIGOR w Złotowie:

– w 2015 r. na podstawie zawartej umowy PFSiT.524.40.2015 r. została Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społecznej (termin realizacji zadania od 01.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.);

– w 2016 r. na podstawie zawartej umowy PFSiT.524.48.2015 r. została Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społecznej (termin realizacji zadania od 04.01.2016 do 30.12 2016 r.);

– w 2017 r. na podstawie zawartej umowy RL-OP.524.60.2016 została Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społecznej (termin realizacji zadania od 02.01.2017 r. do dnia 30.12.2017 r.).

 

Gmina Miasto Złotów uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015 – 2020 na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor”:

– w ramach zawartej umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej numer 253/2015/Wigor z dnia 26.10.2015 otrzymaliśmy 77 000,00 zł,

– w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej numer 104/4/2016/WIGOR z dnia 05.12.2016 otrzymaliśmy 42 800,00 zł,

– w ramach zawartej umowy nr 23/2017 z dnia 26 czerwca 2017 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2017, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” zaplanowano wsparcie w wysokości 59.040,00 zł.

 

Głównym celem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Złotowie jest zapewnienie wsparcia dla złotowskich seniorów (do końca 2015 r. 30 osób, w 2016 r. 20 osób, w 2017 r. 20 osób powyżej 60 roku życia, w szczególności nieaktywnych zawodowo lub/i samotnych) poprzez:

– 8 godzinną opiekę od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w towarzystwie rówieśników i wykwalifikowanej kadry

– pomoc psychologiczną

– terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznej i pamięci

– zajęcia ruchowe, taneczne, gimnastyczne i rehabilitacyjne

– zajęcia kulturalne (muzykoterapię), towarzyskie, plastyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi i młodzieżą

– transport (od 2016 r.)

– pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych

– możliwość korzystania z codziennej prasy, komputera, Internetu

– smaczne drugie śniadania, obiady oraz napoje.

Osoby zainteresowane pobytem w Dziennym Domu „Senior_WIGOR” prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Złotów, którego siedziba mieści się przy ul. Królowej Jadwigi 54, pod nr telefonu 67 263 30 34 (godziny otwarcia: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.00-15.00).

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior-WIGOR” może być odpłatne. Odpłatność jest uzależniona od sytuacji finansowej podopiecznych, a jej zasady określa Uchwała nr XI.60.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Złotowie.

Wzór wniosku znajdą Państwo na stronie: www.mopszlotow.pl w zakładce Dzienny Dom „Senior-WIGOR”.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015 – 2020; Edycja 2015 i 2016.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020; Edycja 2017.